Windows Refund HOWTO

Zvi Devir – Haifux lecture #204 – January 19th, 2009

1.  רקע היסטורי 

בעיה
רוב המחשבים מגיעים עם מערכת הפעלה Windows של מיקרוסופט מותקנת מראש. אם ברצוני להתקין מערכת הפעלה חופשית, אני מחוייב לשלם "מס חלונות" על מערכת ההפעלה שנותרת ללא שימוש. היצרנים מערימים קשיים על לקוחות המעוניינים להחזיר את מערכת ההפעלה לבדה.
מה המצב בעולם
משנת 1998 החלו להצטבר פניות, דרישות ותביעות, להחזרת מערכת ההפעלה ליצרן.
תביעות בביתי-משפט לתביעות קטנות.
תקדימים משפטיים מחייבים בצרפת ואיטליה.
הבסיס המשפטי לדרישת ההחזר
א. התניית מוצר במוצר.
ב. הסכם הרשיון למשתמש הסופי (EULA) של מיקרוסופט.
טיעונים מצד היצרנים
א. על הלקוח לפנות לחנות בה קנה את המחשב.
ב. מערכת ההפעלה התקבלה בחינם.
ג. הלקוח היה יכול לקנות מחשב ללא מערכת הפעלה.
ד. הלקוח ידע שהמחשב מגיע עם מערכת הפעלה.
ה. מערכת ההפעלה והמחשב הם מוצר יחיד ובלתי נפרד.

2.  משחק פתיחה 

3.  תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות 

4.  הסכם פשרה 

5.  בליץ תקשורתי